Česky
Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů

Aktivity

Generální oprava a ekologizace GOLEM ZEVO Malešice
ZEVO Malešice je v provozu od roku 1998. Po 20 letech provozu začaly narůstat náklady na opravy, a proto se společnost PS, a.s. rozhodla pro generální obnovu linek a ekologizaci ZEVO Malešice, pro projekt GOLEM. Toto rozhodnutí přišlo v optimálním čase, protože další čekání by znamenalo navyšování ročních nákladů na opravy, snižování roční kapacity zařízení a tím snižování provozního zisku. Projekt GOLEM byl rozdělen na 2 části - termickou a na část čištění spalin. Pro každou byl vybrán generální dodavatel. GOLEM je realizován v období 2017 -2022 za provozu zařízení postupně po jednotlivých linkách, každý rok jedna linka. Během finálních montážních prací poslední rekonstruované linky došlo v říjnu 2021 v prostoru mokrého čištění spalin k rozsáhlému požáru. Zničena byla část technologie a konstrukcí mokrého čištění spalin dvou vedle sebe umístěních linek. Neprodleně po požáru společnost PS, a.s. započala v součinnosti s pojišťovnami a s generálním dodavatelem projektu GOLEM s odstraňováním následků požáru. Poškozené linky budou uvedeny do provozu do konce roku 2022.

SEPARACE ŠKVÁRY A STAVEBNÍ VYUŽÍVÁNÍ
ZEVO Malešice rozjíždí první českou stavební aplikaci ze škváry po spálení odpadu. Konkrétně se jedná o plochu vnitrozávodového parkoviště, kde bude škvára využita jako náhrada přírodní štěrkodrti. Stavební využívání je umožněno díky nové vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady, kde § č.7 definuje podmínky bezpečné aplikace do konstrukce vozovky či parkoviště. Nicméně před stavebním využitím musí bezpodmínečně dojít k účinné separaci barevných kovů a škvára musí být vyzrálá, a tedy i stabilní. ZEVO Malešice aktuálně zpracovává studii EIA na nový škvárový provoz, kde se bude naše škvára takto připravovat. Celkový koncept tak bude mít ohromný ekonomický a ekologický přínos. Škvára ze ZEVO Malešice je totiž aktuálně jedním z nejzásadnějších odpadů z komunální sféry, které jsou v hlavním městě produkovány. Konkrétně se jedná o množství až 70 000t ročně s výhledem na navýšení až na 100 000t za rok. Nyní je šance na celkové využití, zcela s konceptem hierarchie nakládání s odpady. A efekt pro ZEVO Malešice? Nově budeme moci říci, že nám po spálení SKO zbývá už jen cca 6500t popílku a produktů z čištění spalin, což jsou již pouhá cca 2 hmotnostní procenta oproti bilanci přijatého odpadu.

Let's talk about transforming waste into energy / with Aleš Bláha

ODPADY 2016 a jak dál?

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Odpady 2016 a jak dál?", který se koná dne 6. října 2016 v rámci doprovodného programu mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV 2016) v areálu Výstaviště BVV v Brně, Kongresové centrum, sál A. 11. ročník semináře je určen pro zástupce samosprávy, veřejné správy, zájmové a nevládní organizace, odborné organizace, zástupce dodavatelských firem i pro veřejnost. Cílem semináře je informovat o aktuálním vývoji legislativy, dotacích, aplikaci dostupných technologií.

Program semináře:

Čas Přednášející Téma přednášky
10.00 STEO Zahájení
10.10 Ing. Zdeňka Fialová, MPO, ředitelka Odboru stavební úřad MPO Novela stavebního zákona a koordinované řízení
10.40 Ing. Jaromír Manhart, MPO, ředitel Odboru odpady Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR
11.10 Mgr. Marta Gurin, CEWEP Prezentace CEWEP Konfederace evropských zařízení na energetické využívání odpadu
11.40 Prof. Dr.-Ing. Habil. Tadeusz Pajak, Univerzita Krakov ZEVO Krakov - energetické využívání odpadu v Polské republice
12.10 OBĚD
13.10 Ing. Pavel Drápela (Plzeňská teplárenská, a.s.) Zahájení provozu ZEVO Chotíkov
13.40 Zástupce společnosti Termizo, a.s. Aktuální provozní hodnoty Termizo Liberec
14.10 Ing. Martin Hájek, PhD, ředitel Teplárenské sdružení ČR Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství
14.40 Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., STEO, TU Liberec Tuhá alternativní paliva – vize nebo realita?
15.10 Prof. dr. Jiří Hřebíček (Masarykova univerzita Brno) Oběhové hospodářství – plány odpadového hospodářství
15.50 Ukončení semináře

Místo konání: Kongresové centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál A

Přihláška ke stažení - zde. Vyplněné přihlášky zasílejte na info@steo.cz.

Seminář se uskuteční za finanční podpory společností:

8th CEWEP Congress

Ve dnech 16. - 17. června proběhne již osmý ročník CEWEP kongresu. Akce bude probíhat Rotterdamu.

ODPADY 2015 a jak dál?

Program semináře:

Čas Přednášející Téma přednášky
10.00 STEO Zahájení
10.10 Zástupce MPO Přednáška k tématu energetického využívání odpadů
10.35 zástupce MŽP Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR
11.00 Mgr. Michael Hügi BAFU (Spolkový úřad pro ŽP Bern) Současná politika odpadového hospodářství Švýcarské konfederace
11.40 Dr. Ing. Martin Lemann (AVUT Consulting Curych) Látkové využívání zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů
12.20 OBĚD
13.00 RNDr. Jana Suzová (SAKO Brno a.s.) ZEVO SAKO jako součást imisního prostředí
13.40 Ing. Petr Novák (Termizo, a.s. Liberec) REACH centrum spalovny a trnitá cesta od odpadu k výrobku VII
14.10 Mgr. Pavel Drápela (Plzeňská teplárenská, a.s.) Aktuální stav realizace ZEVO Chotíkov
14.30 Ing. Martin Hájek, PhD (Teplárenské sdružení ČR) Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství
14.50 Mgr. Pavel Drahovzal (místopředseda Svazu měst a obcí ČR) Strategie SMO pro odpadové hospodářství
15.10 Prof. dr. Jiří Hřebíček (Masarykova univerzita Brno) Cirkulární ekonomika a odpadové hospodářství
15.50 Diskuse a ukončení semináře

Prezentace ze semináře jsou k dispozici na stránkách www.odpadjeenergie.cz/

Místo konání: Kongresové centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál E4 v pavilonu E

Přihláška ke stažení - zde. Vyplněné přihlášky zasílejte na info@steo.cz.

Informace o konání 18. valné hromady STEO

18. Valná hromada Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR. VH proběhne 25. června 2014 od 10.00 v suterénní zasedací místnosti administrativní budovy spalovny Malešice Průmyslová 615/32, 108 00 Praha 10.

Seminář Odpady 2015 a jak dál

Seminář Odpady 2015 a jak dál se v letošním roce uskuteční dne 16. září 2015 v sále E pavilon E od 10 hod.

Předběžný program semináře:

Zástupce MPO: Přednáška k tématu energetického využívání odpadů.
Zástupce MŽP: Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR.
Zástupce ZEVO Bitterfeld: Zkušenosti se spalováním vysokovýhřevné frakce z procesu mechanicko-biologické úpravy.
Zástupce společnosti "xxxx": Energetické využívání odpadu procesem zplyňování.
Zástupce ZEVO Chotíkov: Aktuální stav realizace ZEVO Chotíkov.
Teplárenské sdružení ČR: Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství.
Zástupce STEO: Přednáška k problematice spoluspalování vysokovýhřevné frakce z procesu mechanicko-biologické úpravy a spoluspalování.
Přihláška bude zveřejněna měsíc před konáním semináře.

Dotazy firmy TABLET MEDIA a.s. a odpovědi zpracované sdružením STEO

Dotazy:

  1. Očekáváte, že novela zákona o odpadech a nový plán odpadového hospodářství otevřou cestu k budování spaloven?

Neočekávám otevření cesty k budování zařízení na energetické využívání odpadu - ZEVO (nepřesně spalovnám). Očekávám zvýšení účinnosti třídícího procesu a zvýšení materiálového využití odpadu. V ČR bude platit od roku 2024 zákaz skládkování organických či využitelných odpadů.
To, že v ČR dosud chybí legislativa, která by umožnila využívání odpadů, včetně energetického, v mnohem větší míře, než je tomu doposud, je již léta předmětem kritiky ze strany EU. Je to věc, v níž ČR zaostává oproti vyspělým západoevropským státům, kde je již skládkování jinak využitelných komunálních odpadů řadu let zakázáno. Věřím tedy, že nový zákon o odpadech a nový POH, posune ČR směrem k vyspělém evropským společnostem a k využívání odpadů jako zdroje, neboť vyspělá společnost se bez zařízení na energetické využívání odpadu neobejde. Viz příklady zemí jako: CH, D, DK,F, NL, S a další. V Evropě je cca 500 ZEVO, v ČR 3. Pro jinak nevyužitelné odpady nezbyde jiná cesta než proces jejich energetického využití v sofistikovaných zařízeních s vysokým stupněm ochrany životního prostředí, která finálně zbytkové procesní látky materiálově využívají.

Kolik projektu spaloven, s jakou kapacitou, popř. v jakých lokalitách považujete za reálné?
Každý kraj v CZ by měl disponovat vhodným počtem ZEVO.

  2. Bude možné tyto investice realizovat bez dotací z OPZP?
Jedná se o komplexní otázku. Jako stručnou odpověď lze uvést, že ano, při čemž rozhodující jsou budoucí provozní poměry – hlavně při vyvedení energií ze zařízení.
STEO je toho názoru, že úvodní výstavba infrastruktury pro energetické využívání odpadů by měla být ze strany státu finančně podpořena. (I výstavba švýcarských spaloven byla podpořena.) Je jedno, zda z OPŽP nebo jinými způsoby (zvýhodněné úvěry, půjčky, SFŽP). Pro výši podpory je pak významné, jaká je finanční bilance, resp. finanční toky konkrétního projektu, tj. zejména odbyt a ceny energií, které ZEVO vyrobí. Při vhodném nastavení není vůbec nutné, aby přechod ze skládkování na energetické využívání znamenal zdražování odpadů pro občany.

  3. Jaké případně další překážky budou bránit výstavbě spaloven?
I když se vzdělanost a informovanost zodpovědných politiků v posledních letech výrazně zlepšila, hlavní překážky se dají očekávat od provozovatelů skládek.
Výstavbě spaloven doposud bránili, brání a budou i nadále bránit někteří stávající „hráči či stakeholders“v odpadovém hospodářství, kteří provozují skládky. Využívají k tomu nedostatečnou informovanost občanů. „Boj proti spalovnám“ je zahalován do demagogických a neodborných tvrzení zájmových skupin (i různých „ekologických“ sdružení). Tyto subjekty mají své hospodářské cíle „nastaveny“ na vysoce ziskové skládky a ZEVO je pro skládky přímá konkurence. Navíc provozovatel ZEVO nikdy nemůže dosahovat takových zisků a takové návratnosti investice jako skládka.


Táňa Králová, redaktorka
TABLET MEDIA, a.s.

7. mezinárodní odborná konference Waste to Energy 2015 - Energetické využití odpadu 2015

Dne 30. - 31. března 2015 se v hotelu Clarion Congress Hotel Prague uskutečnil 7. mezinárodní odborná konference Waste to Energy 2015 - Energetické využití odpadu 2015.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zamítlo žádost Hnutí Duha.

Dne 1.10.2014 podalo Hnutí Duha žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu o obnovu stavebního řízení na stavbu EVO Komořany. Toto mimo jiné odůvodnilo HD tím, že Krajský soud v Ústí nad Labem svým rozhodnutím díky procesní vadě zrušil pravomocné územní rozhodnutí na uvedenou stavbu a tudíž stavba není umístěna.

Na základě výzvy MPO se EVO Komořany vyjádřila tak, že nesouhlasí s žádostí HD a neshledává žádné zákonné důvody k jejímu vyhovění.

To bylo i patřičně odůvodněno v našem vyjádření a doplněno podklady, které prokázaly, že společnost EVO Komořany plní veškeré legislativní požadavky ohledně ochrany životního prostředí.

Po následném provedení řízení byla žádost HD dne 26.1.2015 ministrem zamítnuta, čímž stavební povolení platí i nadále.

Kongres CEWEP

Kongres CEWEP se uskuteční ve dnech 24-25 září v Bruselu.

Aktuální program a další informace o konferenci: ZDE

Uzávěrka přihlášek na ubytování v Metropole Hotel je prodloužena do 10 září 2014.

Valná hromada CEWEP (týká se jen členů CEWEP) se uskuteční 26. září 2014 (od 9 do 16 hod.) na stejném místě jako Kongres.

Valná hromada STEO

dne 26.06. 2014 proběhlo jednání valné hromady STEO v zasedací místnosti správní budovy ZEVO Praha

Program jednání:

 1. Zahájení Valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady
 3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítače hlasů
 4. Schválení programu Valné hromady
 5. Zpráva představenstva o činnosti sdružení STEO za minulé období
 6. Diskuse a schválení zprávy představenstva o činnosti sdružení
 7. Zpráva představenstva o hospodaření sdružení STEO za rok 2013
 8. Diskuse a schválení zprávy představenstva o hospodaření sdružení
 9. Zpráva dozorčí rady
 10. Diskuse a schválení zprávy dozorčí rady
 11. Přestávka s občerstvením
 12. Náhradní volba představenstva a dozorčí rady
 13. Návrh činnosti sdružení na 2014-2015
 14. Diskuse a schválení návrhu činnosti na 2014-2015
 15. Návrh a způsob placení příspěvků a rozpočtu sdružení na další období
 16. Diskuse a schválení návrhu příspěvků a rozpočtu sdružení na další období
 17. Diskuse a různé.
 18. Závěr oficiální části VH

Co bylo slyšet na semináři „ODPADY 2014 a jak dál? Aneb budeme mít maskované spalovny?“

Tradičního semináře STEO se letos zúčastnilo kolem 80 lidí. Přednášky se opět věnovaly tématům z energetického využívání odpadů. Stejně jako v minulých letech byly prezentovány 2 příspěvky ze zahraničí: bavorský Schwandorf a Berlín – typické komunální regionální projekty zařízení na energetické využívání odpadů z Německa. V diskusi zazněly i konkrétní informace o cenách a platbách občanů za odpady a ekonomické situaci těchto zařízení.

Téma spoluspalování komunálních odpadů v energetických zařízeních tepláren a elektráren bylo hlavním tématem letošního setkání. Důvodem bylo uvést tuto problematiku na pravou míru. V ČR se neustále a opakovaně objevují návrhy, že spoluspalování paliv vyrobených ze směsného komunálního odpadu je řešením a proto není potřeba stavět spalovny. Praxe je však daleko vzdálená od takových představ, o čemž byla přednáška prof. Hyžíka. Při spoluspalování tzv. náhradních paliv v klasických energetických jednotkách je třeba vždy počítat s destrukcemi výhřevných ploch – zejména přehříváků.

Přednáška Ing. Vyštejnové se zabývala ekonomikou spoluspalování náhradních paliv. Při započtení všech relevantních nákladů pak spoluspalování bude zpravidla dokonce dražší než výstavba spalovny a provozovateli teplárny ani výrobci paliva se tento komplikovaný a rizikový postup nevyplatí.

Velkou pozornost věnovali účastníci vystoupení ředitele odboru odpadů MŽP Ing. Manharta. Zazněla kritika na letitou nečinnost MŽP ve věci jasné odpadové legislativy. MŽP slibuje nápravu. Z pléna zaznělo, že by MŽP mělo více informovat kraje a obce o tom, co se připravuje. Směrem k zástupci MŽP padlo nejvíce diskusních otázek. Věřme, že navrhovaný zákaz skládkování energeticky využitelných komunálních odpadů od roku 2025 bude v příštím roce skutečně uzákoněn.

Zástupce ZEVO Chotíkov potvrdil, že problémem při projednávání dotace na výstavbu tohoto jediného „živého“ projektu spalovny v ČR není byrokracie v Bruselu, ale výlučně liknavý postup české strany a neexistence jasné legislativy, která by skutečně zajistila odklon komunálních odpadů do skládek směrem k energetickému využití.

Přednášky ze semináře

Fotogalerie:

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

Přednášky ke stažení z proběhlého semináře "Odpady 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?", který proběhl dne 24. dubna 2014 v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno ENVIBRNO 2014 v areálu Výstaviště BVV v Brně.

Místo konání: Kongresové centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál A

Program semináře:

Čas Přednášející Téma přednášky
10.00 STEO Zahájení
10.10 Mgr. Milan Kyselák, MPO Přednáška k tématu energetického využívání odpadů
10.35 Ing. Jaromír Manhart, MŽP Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR
11.00 T. Knoll, ředitel, Účelový svazu využívání odpadů Schwandorf Přednáška k tématu energetického využívání odpadů v regionu Schwandorf
Oběd 12.00 – 13.00 hod.
13.00 Dipl. Ing. Jens Peitan, technický ředitel, ZEVO Ruhleben Berlín ZEVO Berlín
13.40 Prof.-Ing. Jaroslav Hyžík, PhD, STEO Mechanicko-biologická úprava odpadů: náhrada za termické zpracování anebo iluze?
14.10 Ing. Jiřina Vyštejnová, STEO Mechanicko-biologická úprava odpadů: chceme to vlastně?
14.30 Dr.-Ing. Aleš Bláha, Pražské služby, a.s. Zkušenosti s provozem ZEVO Malešice
14.50 Ing. Jiří Holoubek, ZEVO Chotíkov Zkušenosti s průběhem realizace ZEVO Chotíkov
15.10 Teplárenské sdružení ČR Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství

Seminár zameraný na Slovenskú legislatívu obalového hospodárstva

Legislatíva obalového hospodárstva na Slovensku prešla za posledné obdobie viacerými zmenami. Ak aj Vy vyvážate na Slovensko, alebo sa vás nejakým spôsobom týkajú povinnosti vyplývajúce zo slovenských zákonov o obaloch a o odpadoch z obalov, prihláste sa na bezplatný seminár, ktorý sa uskutoční už 29.5.2013 v Prahe. Na seminári sa dozviete napríklad aj to, ako predísť neželaným sankciám. V rámci semináru bude priestor aj na individuálnu konzultáciu.

Dátum konania: 29.5.2013
Miesto: TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov
Čas: 9:00 – 12:00
Organizátor: NATUR-PACK, a.s.
Prihlášky: http://www.naturpack.sk/seminare/

Seminář Odpady 2013 a jak dál

Seminář Odpady 2013 a jak dál, proběhne 24. dubna 2013 v Kongresovém centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál C.

Konečný seznam přednášek

Program 10 – 12 hodin
Přednášející Téma přednášky
MPO Přednáška k tématu energetického využívání odpadů
MŽP Přednáška k tématu odpadového hospodářství
Energie Wasser Bern Nové zařízení EVO Bern, odpadové hospodářství města Bern
STEO Česká republika, energie z odpadů a její využití
Oběd 12.30 – 13.30 hod.
Termizo a.s. Aplikace REACH v provozu EVO
STEO Promítnutí filmu „Po nás potopa nebude“
EVO Komořany/KIC Odpady/ ZEVO Chotíkov Aktuální stav projektů EVO
Teplárenské sdružení ČR Přednáška k tématu energetického využívání odpadů
Závěr v 16 hodin
Konečný program včetně přihlášky naleznete ZDE.

Pozvánka na 15. valnou hromadu STEO

Informace o konání 15. valné hromady STEO

Dne 22. června 2012 se uskutečnila 15. Valná hromada Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v ČR.

Program:

 1. Zahájení Valné hromady
 2. Volba předsedy valné hromady
 3. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, sčítače hlasů
 4. Schválení programu Valné hromady
 5. Zpráva představenstva o činnosti sdružení STEO za 06/2011-06/2012
 6. Diskuse a schválení zprávy představenstva o činnosti sdružení
 7. Zpráva představenstva o hospodaření sdružení STEO za rok 2011
 8. Diskuse a schválení zprávy představenstva o hospodaření sdružení
 9. Zpráva dozorčí rady
 10. Diskuse a schválení zprávy dozorčí rady
 11. Přestávka s občerstvením
 12. Návrh činnosti sdružení na rok 2012
 13. Diskuse a schválení činnosti sdružení pro další období
 14. Návrh a způsob placení příspěvků a rozpočtu sdružení na další období
 15. Diskuse a schválení návrhu příspěvků a rozpočtu sdružení na další období
 16. Návrh na změnu Stanov sdružení
 17. Diskuse a schválení změn Stanov sdružení
 18. Závěr oficiální části VH
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D.
Předseda představenstva STEO

Komentář k programu Odpady 2012 a jak dál – aneb hříšný tanec kolem spaloven.

Upozorňujeme na přednášku pana Dr. Martina Lemanna, Švýcarsko, ohledně udržitelného nakládání se zbytkovými látkami z procesu energetického využívání.

Dále upozorňujeme na aktuální téma přednášky pana Dr. Dietera Reimanna, Německo, ohledně pozitivního vlivu provozu spaloven na emise CO2.

Zajímavé bude shlédnout – dnes už historický dokument z roku 1993 - o přípravě libereckého zařízení na energetické využívání odpadu.

Seminář Odpady 2012 a jak dál, proběhne 24. dubna 2012 v Kongresovém centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál C. Kompletní program včetně přihlášky naleznete - zde.

ODPADY 2012 a jak dál? Aneb hříšný tanec kolem spaloven

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Odpady 2012 a jak dál? Aneb hříšný tanec kolem spaloven, který proběhne dne 24. dubna 2012 v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno ENVIBRNO 2012 v areálu Výstaviště BVV v Brně.

Místo konání: Kongresové centrum areálu Výstaviště BVV v Brně, sál C

Program semináře:

 • 10.00 STEO - Zahájení
 • 10.10 Mgr. Milan Kyselák, MPO - Současnost energetického využívání odpadů v ČR z pohledu MPO, aktuální a připravovaná legislativa
 • 10.45 Ing. Jaromír Manhart, MŽP - Aktuální postoj k energetickému využívání odpadů v ČR
 • 11.15 Dr.-Ing. Dieter O. Reimann, Technical & Sientific Advisor to CEWEP - Německo Pozitivní přínosy energetického využívání odpadů k zatížení klimatu emisemi CO2
 • 12.00 Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D., STEO - Úskalí zvyšování energetické účinnosti zařízení EVO
 • 12.30 OBĚD
 • 13.15 Dr.-Ing. Martin Lemann, AVUT - Abfall Verfahrens Umwelt Technik Švýcarsko Získávání surovin ze zbytkových látek z procesu energetického využívání odpadů - Švýcarsko
 • 14.00 STEO - Promítnutí filmu z roku 1993Příprava liberecké spalovny „Po nás potopa nebude“
 • 14.25 Ing. Jiřina Vyštejnová, STEO - Zhodnocení vývoje energetického využívání odpadů v ČR od roku 2000 do současnosti
 • 14.45 Ing. K. Hlaváček, EVO Komořany/Ing. Tomáš Kotyza, KIC Odpady/Ing. Jiří Holoubek, ZEVO Chotíkov - Stav přípravy aktuálních projektů EVO v ČR
 • 15.30 Ing. Jiří Vecka, Teplárenské sdružení ČR - Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů, možnosti využití kapacit k energetickému využívání odpadů.
 • 16.00 Diskuse a ukončení semináře
VSTUP VOLNÝ!

Přihláška ke stažení - zde. Vyplněné přihlášky zasílejte na info@steo.cz.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ODPADY 2011 A JAK DÁL?

25. 5. 2011 se v rámci veletrhu WATENVI uskuteční odborný seminář zaměřený na nakládání s odpady. Sdružení STEO zve všechny, kdo se zajímají o technologie využití odpadu a především o jeho energetické využívání, na BVV do Brna. PODROBNOSTI A PŘIHLÁŠKU NAJDETE ZDE.

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (OPVIP MŽP) vydal v elektronické podobě 2. Aktualizované vydání publikace „Integrovaný registr znečišťování životního prostředí – Příručka pro ohlašování“. Příručka představuje komplexního průvodce provozovatele při plnění ohlašovacích povinností IRZ. PUBLIKACI NAJDETE ZDE.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ ODPADY 2010 A JAK DÁL?

26. 5. 2010 se v rámci veletrhu WATENVI uskuteční odborný seminář zaměřený na nakládání s odpady. Sdružení STEO zve všechny, kdo se zajímají o technologie využití odpadu a především o jeho energetické využívání, na BVV do Brna. PODROBNOSTI A PŘIHLÁŠKU NAJDETE ZDE.

POZVÁNKA NA TEPLÁRENSKÉ DNY 2010

Sdružení STEO Vás zve na konferenci „Odpady v energetice a energetické využití odpadů“, která proběhne 29. dubna 2010 v rámci XVI. ročníku mezinárodní odborné výstavy techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiky, obnovitelných zdrojů a nejlepších dostupných technik v energetice. Na konferenci vystoupí se svými příspěvky i zástupci sdružení STEO. POZVÁNKU A PROGRAM NAJDETE ZDE.

PROBĚHL SEMINÁŘ „ODPADY 2009 A JAK DÁL? - ODPAD JE ENERGIE“

Dne 27. 5. 2009 se uskutečnil v kongresovém centru Výstaviště BVV v Brně odborný seminář "ODPADY 2009 A JAK DÁL? – ODPAD JE ENERGIE". Organizátorem semináře bylo Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů (STEO). O seminář byl velký zájem a přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout více jak 85 účastníků. VÍCE INFORMACÍ NAJDETE ZDE.

STANOVISKO K ENERGETICKÉMU VYUŽÍVÁNÍ VÝHŘEVNÉ FRAKCE Z MBÚ

V přiloženém dokumentu je k dispozici stanovisko sdružení STEO k energetickému využívání výhřevné frakce z MBÚ. ČTĚTE ZDE.

>

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „ODPADY 2009 A JAK DÁL? - ODPAD JE ENERGIE“

27.5.2009 se v rámci veletrhu WATENVI uskuteční odborný seminář zaměřený na nakládání s odpady. Taktéž bude prezentován projekt ODPAD JE ENERGIE. Sdružení STEO zve všechny, kdo se zajímají o technologie využití odpadu a především o jeho energetické využívání, na BVV do Brna. PODROBNOSTI A PŘIHLÁŠKU NAJDETE ZDE.

MŽP PROHLÁSILO, ŽE ZMĚNÍ POH A POVOLÍ SPALOVNY

ČT 24 odvysílala 17.3. televizní šot z Moravskoslezského kraje, který se týkal plánované výstavby zařízení na energetické využívání odpadů v Karviné. Součástí pořadu byl i rozhovor vedoucího odboru životního prostředí MSK Ing. Tomáše Kotyzy se šéfem poradců ministra životního prostředí Danielem Vondroušem. Pořad byl odvysílán v souvislosti s tiskovou konferencí, kde byly kromě jiného využity rovněž informační materiály z projektu „Odpad je energie“. Ministerstvo životního prostředí ústy Daniela Vondrouše se vyjádřilo v tom smyslu, že v letošním roce počítá se změnou POH ČR tak, aby bylo umožněno financování spaloven s podporou z OPŽP. K tomu však budou stanoveny přísné podmínky týkající se třídění odpadů. Ministerstvo se dále netají svou sympatií k podpoře mechanicko-biologické úpravy odpadů, které chce rovněž z OP ŽP podporovat. Na záznam televizního vysílání se můžete podívat zde: ČT 24 Zprávy z regionů 17.3.09

PROBĚHLA TISKOVÁ KONFERENCE „ODPAD JE ENERGIE“

Ve středu 4. března proběhla v zasedací místnosti pražského zařízeni ZEVO Malešice tisková konference u příležitosti zahájení projektu "ODPAD JE ENERGIE". Zúčastnilo se 16 novinářů a 1 televizní štáb. Následovala exkurze do provozu. Více informací ZDE.

Na konferenci vystoupili:

 • Ing. Pavel Gebauer - vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů MPO
 • Jaromír Jech - výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR
 • Miroslav Novák - předseda komise pro životní prostředí Rady Asociace krajů ČR
 • Dr. Ing. Aleš Bláha – ředitel Zařízení na energetické využití odpadu, ZEVO
 • Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, Ph.D. – předseda představenstva sdružení STEO
 • Ing. Jiřina Vyštejnová – členka představenstva sdružení STEO

ODPAD JE ENERGIE

Sdružení STEO získalo koncem loňského roku od Ministerstva průmyslu a obchodu finanční podporu v rámci programu EFEKT 2008 -- aktivita I.4. Energetické využívání odpadů. Získané prostředky budou využity na informační kampaň s názvem Odpad je energie, jejímž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech energetického využívání odpadů. Informační kampaň by měla zdůraznit, že odpad je třeba vnímat jako zdroj energie, se kterým se plýtvá a tím přispět ke změně negativního postoje veřejnosti k energetickému využívání odpadů. Cílem akce bude zároveň podpora komunálních regionálních projektů na výstavbu zařízení na energetické využívání odpadů v ČR..

POZOR! SEKRETARIÁT SDRUŽENÍ SE PŘESTĚHOVAL

Od 2. 6. 2008 najdete sekretariát sdružení na nové adrese. Taktéž kontakty jsou nové. Vše najdete v KONTAKTECH..

POZVÁNKA NA 11. VALNOU HROMADU

Dne 25.6.2008 se uskuteční 11. VALNÁ HROMADA sdružení STEO. POZVÁNKU A PROGRAM NAJDETE ZDE.

SEMINÁŘ „ODPADY 2008 A JAK DÁL?“

Odborný seminář zaměřený na nakládání s odpady se konal dne 13. 5. 2008 v prostorách pražského konferenčního centra Sázava. Seminář byl určen všem, kdo se zajímají o technologie využití odpadu a především o jeho energetické využívání. Ve dvou blocích měli účastníci možnost seznámit se s novinkami a praktickými zkušenostmi z oblasti energetického využívání odpadů, využití komunálních a obalových odpadů a možnosti financování projektů z dotací EU.

Přednášeli:

Ing. Ladislav Pazdera – ředitel odboru elektroenergetiky MPO

Ing. Jan Čenský – technický ředitel AVE CZ

Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, PhD. - předseda představenstva STEO

Ing. Jiřina Vyštejnová – člen představenstva STEO

Ing. Lucie Skálová - Magistrát HMP

Bc. Marek Sýkora - Regionální rozvojová agentura Plzeň

RNDr. Martina Vrbová, PhD. - ředitelka oddělení využití odpadů, EKO-KOM, a.s.

Ing. David Beneš - předseda představenstva REMA Systém, a.s.

Ing. Jan Tůma - místopředseda představenstva STEO

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „ODPADY 2008 A JAK DÁL?“

13.5.2008 se uskuteční odborný seminář zaměřený na nakládání s odpady. Sdružení STEO zve všechny, kdo se zajímají o technologie využití odpadu a především o jeho energetické využívání, opět do pražského konferenčního centra Sázava. TÉMATA A PŘEDNÁŠEJÍCÍ NAJDETE ZDE.

VYJÁDŘENÍ PODPORY HNUTÍ DUHA K EFEKTIVNĚJŠÍMU VYUŽÍVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Tisíce korespondenčních lístků adresovaných ministrovi životního prostředí předají v pondělí 12.11.2007 dopoledne herec Jaroslav Dušek a zástupci Hnutí DUHA. Lidé z celé republiky na nich žádají o změny v zákoně, které domácnostem usnadní třídění a recyklaci odpadu. Sdružení STEO zaslalo své vyjádření k této akci. Jeho znění najdete ZDE.

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ: ROZDÍLNÁ STRATEGIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ EU A ČR

Sdružení STEO nesouhlasí se současnou strategií České republiky ohledně energetického využívání odpadů a má v úmyslu této chybné strategii na celostátní úrovni čelit. Toto jsou hlavní témata dopisu, který je určen podnikatelským subjektům a organizacím v ČR. Dopis dále nabízí členství ve sdružení STEO. Znění tohoto dopisu najdete ZDE.

“ODPAD JE ZDROJ”

Cílem tohoto dokumentu je odstranit mýty kolem spalování odpadů a rozptýlit pochybnosti poskytnutím věcné odpovědi na často kladené otázky. Doufáme, že tím v politické diskusi přispějeme k zaměření na metody zpracování odpadů, které jsou nejvíce ekologické a trvale rozvojové. Dokument čtěte ZDE.

Zdroj: CEWEP

SEMINÁŘ „ODPADY 2007 A JAK DÁL?“

Odborný seminář zaměřený na nakládání s odpady se konal dne 30. 5. 2007 v prostorách pražského konferenčního centra Sázava. Seminář byl určen všem, kdo se zajímají o technologie využití odpadu a především o jeho energetické využívání. Ve dvou blocích měli účastníci možnost seznámit se s novinkami a praktickými zkušenostmi z oblasti energetického využívání odpadů, využití komunálních a obalových odpadů a možnosti financování projektů z dotací EU.

Přednášeli:

Ing. Ladislav Pazdera – ředitel odboru elektroenergetiky MPO

Ing. Marie Volfová – vedoucí oddělení přeshraniční přepravy odpadů MŽP

Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, PhD. - předseda představenstva STEO

Ing. Jiřina Vyštejnová – sdružení STEO

Ing. Petr Uhlíř - jednatel společnosti, Spalovna odpadů Plzeň, spol. s r.o.

Ing. Petr Novák - zástupce ředitele pro ekologii, TERMIZO a.s.

RNDr. Martina Vrbová, PhD. - ředitelka oddělení využití odpadů, EKO-KOM, a.s.

Copyright STEO 2009, Design by Zonio